State Code
Andhra Pradesh 13
Assam 24
Bihar & Jharkhand 17
Chennai 7
Delhi 5
Gujarat 12
Haryana 20
Himachal Pradesh 21
Jammu & Kashmir 25
Karnataka 9
Kerala 14
Kolkata 6
Maharashtra 4
Madhya Pradesh & Chhattisgarh 16
Mumbai 3
North East 26
Orissa 23
Punjab 1
Rajasthan 18
Tamil Nadu 8
Uttar Pradesh – East 10
West Bengal 2
Uttar Pradesh – West 11